Вісник Харквського національного університету. Серія "психологія"

 

Вісник Харквського національного університету. Серія "психологія"

У віснику подано результати теоретичних та експериментальних наукових досліджень у галузі фундаментальної та прикладної психології. Розглянуті проблеми особистості, когнітивної сфери, деякі питання юридичної, медичної психології, особливості поведінки, що не відповідає нормі. Для науковців, аспірантів, пошукачів.

Міжнародна редакційна колегія: О.Ф. Іванова, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної психології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, (відповідальний редактор), Україна; О.С. Кочарян доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психологічного консультування та психотерапії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Україна; Н.І. Кривоконь, доктор психологічних наук, професор кафедри прикладної психології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Україна; І.В. Кряж, доктор психологічних наук, завідувач кафедри прикладної психології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Україна; Т.В. Сергеєва, доктор психологічних наук, професор кафедри загальної психології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Україна; Н.В. Белканія, доктор психологічних наук, професор, професор факультету соціальних та політичних наук Тбіліського державного університету імені Івана Джавакішвілі, Грузія; Л.І. Дементій доктор психологічних наук, професор, декан факультету психології Омського державного університету імені Ф.М. Достоєвського, Росія; М. Папірова, доктор філософських наук з психології, викладач Денверського університету, клінічний супервайзер психотерапевтичної клініки Денверського університету, штат Колородо, США; Дора Капоцца, доктор філософських наук з психології, професор соціальної психології департаменту філософії, соціології, навчання та прикладної психології Університету Падуї, Італія; О.В. Тімченко, доктор психологічних наук, професор, провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії екстремальної та кризової психології Національного університету цивільного захисту України; Л.Ф. Шестопалова, доктор психологічних наук, професор, завідувач відділом медичної психології ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»; С.Г. Яновська, старший викладач кафедри прикладної психології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, (відповідальний секретар), Україна.

Міжнародна наукова рада: А.Б. Коваленко, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри соціальної психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна; О.П. Саннікова, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної та диференціальної психології Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського, Україна; В.В. Гриценко, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної та соціальної психології Смоленського гуманітарного університету, Росія; Джузеппе Еллеро, доктор філософії, професор, експерт історичного архіву Венеціанського соціального інституту освіти, Італія; Граціано Серраджотто доктор філософії, професор Департаменту культурних та лінгвістичних досліджень Венеціанського університету Ка’ Фоскарі, Італія; Гвидо Балдассарри, доктор філософії, професор Департаменту лінгвістичних та літературних досліджень Університету Падуї, Італія; Паоло Торрезан доктор філософії, професор кафедри лінгвістики та іноземної літератури Університету Катанії, Італія; Джан Луїджі Пальтріньери доктор філософії, професор кафедри філософії та культурної спадщини Венеціанського університету Ка’ Фоскарі; Сальваторе Чірійасоно доктор філософії, професор кафедри історико-географічних досліджень і античності Університету Падуї, Італія; Марія Апаресіда Кардозо Сантос, доктор філософії, професор кафедри Неолатинських мов Державного Університету міста Ріо-де-Жанейро, Бразилія.

Адреса редакційної колегії: 51022, Харків, майдан Свободи, 6, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, факультет психології, каб. 441, тел. 8-057-707-56-32.

Вимоги щодо оформлення статей для фахового збірника «Вісник Харківського національного університету. Серія Психологія»

Відповідно до постанови Президії ВАК України №7-05/1 від 15 січня 2003 р. «Про підвищення вимог до фахових видань. Внесених до переліків ВАК України» при підготовці статей до фахового збірника слід дотримуватися таких вимог:
• постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими та практичнми завданнями;
• аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, на які спирається автор;
• виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
• формування цілей статті (постановка завдання);
• виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
• висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі;
• список використаних джерел у транслітерації (література оформляється відповідно до вимог ВАКу)
До редакції подаються паперова та електронна версії статті. Обсяг статті – 8 – 12 сторінок.

Електронна версія подається до редакції у форматах *.doc та *.rtf, яку необхідно надіслати на адресу: yanovskaya_s@mail.ru. Шрифт Times New Roman, 14 кегль, через півтора інтервали. Поля: зверху – 2 см; знизу – 2 см; ліворуч – 2 см; праворуч – 1 см. Папір – А4.

 

В тексті статті забороняється використовувати об’єкти WordArt, автофігури, кольорові діаграми та графіки, кольорові фотографії.


Перед статтею подаються: УДК, назва статті, прізвище та ініціали - українською та англійською мовами; анотації та ключові слова - російською, українською та англійською мовами. Викладення матеріалу в анотації повинно бути стислим і точним (від 500 знаків і більш). Належить використовувати синтаксичні конструкції, притаманні мові ділових документів, уникати складних граматичних зворотів, необхідно використовувати стандартизовану термінологію, уникати маловідомих термінів та символів. Використовувати для перекладу комп’ютерні програми заборонено. Список літератури (оформлений відповідно до останніх вимог ВАК) та транслітерація цього списку (латиниця, а не переклад).


Структура текстового документу зі статтею, що подається до Вісника має бути наступною:.

УДК

НАЗВА СТАТТІ (тільки прописними буквами)
ARTICLE TITLE (only capital letters)

Прізвище І.Б.
N.F. Surename

Назва та анотація українською мовою (першою повинна бути анотація на тій мові, на якій написано текст статті)
Ключові слова українською мовою
Назва та анотація російською мовою
Ключові слова російською мовою
Назва та анотація англійською мовою
Ключові слова англійською мовою

Текст статті
...
Література

1. Гришина Н. В. Психология конфликта / Н. В. Гришина. – 2-е изд. – СПб. : Питер, 2008. – 544 с.
2. Емельянов С. М. Практикум по конфликтологии / С. М. Емельянов. – 3-е изд. СПб. : Питер, 2009. – 384 с.
3. Купрейченко А. Б. Психология доверия и недоверия / А. Б. Купрейченко. – М. : Изд-во «Институт психологии РАН», 2008. – 571 с.

Literatura

1. Hryshyna N. V. Psykholohyya konflykta / N. V. Hryshyna. – 2-e izd. – SPb. : Pyter, 2008. – 544 s.
2. Emel’yanov S. M. Praktykum po konflyktolohyy / S. M. Emel’yanov. – 3-e yzd. SPb. : Pyter, 2009. – 384 s.
3. Kupreychenko A. B. Psykholohyya doveryya i nedoveryya / A. B. Kupreychenko. – M. : Yzd-vo «Instytut psykholohyy RAN», 2008. – 571 s.

 

До статті також окремим файлом додаються рецензія та довідка про автора (вказуються прізвище, повні ім’я та по-батькові автора, установа, посада, науковий ступінь та наукове звання, контактний телефон та адреса) - українською та англійською мовами.

Редакція залишає за собою право не друкувати статтю в разі невиконання вищевикладених правил.

.Вісник на платформі periodicals

Далі можна подивитись наступні номери Вісника: :

ркер ркер ркер
ркер ркер ркер
ркер ркер ркер
ркер ркер ркер

 

 

 

Ми у соцмережах

English version

 

Контакти

Наша адреса: 61077 Харків, пл. Свободи, 6, Харківський національный університет імені В. Н. Каразіна, 438, деканат факультету психології. Телефони: (0572) 707-50-23, 707-51-53, 707-51-70, 707-53-53. E-mail: psychology@karazin.ua