Кафедра прикладної психології

 

777

Склад кафедри

Завідувач кафедри:

4555Кряж І.В.

Доктор психологічних наук, доцент

 

Професорсько-викладацький склад:

Крейдун Н.П.

Кандидат психологічних наук, професор

45Кривоконь Н.І.

Доктор психологічних наук, професор

132Павленко В.М.

Кандидат психологічних наук, доцент

456Сорока А.В.

Кандидат психологічних наук, доцент

Поліванова О.Є.

Кандидат психологічних наук, доцент

785Луценко О.Л.

Кандидат психологічних наук, доцент

768Москаленко В.В.

Кандидат психологічних наук, доцент

4353Барінова Н.В.

Кандидат психологічних наук, доцент

Яновська С.Г.

Старший викладач

Зотова Л.М.

Старший викладач

Гуляєва О.В.

Старший викладач

Зімовіна Т.Є.

Кандидат психологічних наук, cтарший викладач

Венгерова О.М.

Викладач

423Пуертас Д.М.

Кандидат психологічних наук, cтарший викладач

Милославська О.В.

Кандидат психологічних наук, доцент

 

 

Історична довідка

Кафедра була започаткована у 1992 р. у зв’язку з розширенням сфер сучасної психологічної практики на факультеті фундаментальної медицини, а за наказом №1601-1/057 від 13.06.1996 р. її було переведено на біологічний факультет та перейменовано на кафедру «Прикладної психології». З 2000р. кафедра входить до складу факультету психології Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна.

Наукова-дослідна та викладацька робота кафедри прикладної психології безпосередньо пов’язана з ім’ям її завідувача, декана факультету психології Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, доктора психологічних наук, професора Лактіонова О.М. (2000 – 2008 рр.).
О.М.Лактіонов – видатний фахівець в галузях психодіагностики, політичної психології, психології індивідуального досвіду. Він перший у радянській та вітчизняній психології зробив спробу теоретичного та експериментального дослідження індивідуального досвіду в системі сучасних понять психології. Основні положення його теорії викладено у монографії «Координаты индивидуального опыта», у якій відображені історичні та методолого-категоріальні аспекти проблеми людського досвіду. Вперше, в Україні було теоретично та експериментально досліджена структурно-динамічна організація індивідуального досвіду. Основні дослідження та авторські розробки, які були пов’язані з характером трансформації досвіду особистості у перехідний період, відображені у науковій темі кафедри «Сучасні психологічні феномени масової та індивідуальної свідомості в українському суспільстві» (2004-2006 рр.), яка має велике значення для розвитку української психології.

Вагомий внесок у розвиток вітчизняної політичної психології був здійснений професором Лактіоновим О. М. на підставі досліджень сучасних проблем політичної психології, іміджу політичного лідеру, психології політичного суб’єкта, психології політичної еліти, психології влади, масової політичної психології, електоральної психології. Основні досягнення відображені у науковій темі кафедри прикладної психології «Психологія взаємостосунків політичних лідерів і мас» (2000-2002 р.р.), яка здійснювалася під керівництвом завідувача кафедри Лактіонова О.М. З 2001 по 2008 рр. професор Лактіонов О.М. займав посаду віце-президента Всеукраїнської Асоціації політичних психологів України. З 2003 р. очолював Харківський осередок Всеукраїнської Асоціації політичних психологів України.

Результати та унікальні висновки його досліджень були надруковані у понад 80 наукових працях, серед яких найпомітніші: «Політична психологія: на шляху до нової парадигми», «До питання про предмет, структуру, категоріально-понятійний апарат політичної психології», «Деякі психологічні передумови формування масової свідомості» тощо.

Робота у інноваційному індивідоцентрованому підході, що був започаткований професором Лактіоновим О.М., продовжується його аспірантами та викладачами на кафедрі прикладної психології.

В рамках міжнародної співпраці з університетами м. Бєєр-Шева (Ізраїль), м. Хаген (Німеччина) з підготовки психологів-фахівців Лактіоновим О.М. вперше на Україні була започаткована на факультеті психології дистанційно-заочна форма навчання.

З 2002 р. професор Лактіонов О.М. очолював спеціалізовану Вчену раду з захисту кандидатських та докторських дисертацій. Під його керівництвом було захищено ряд кандидатських та докторських дисертацій.

На цей час виконуючою обов’язки завідувача кафедрою є доктор психологічних наук, доцент Кряж Ірина Володимірівна
На кафедрі прикладної психології працюють 18 висококваліфікованих спеціалістів, із них - 3 доктори психологічних наук; 9 – кандидатів психологічних наук; майже весь склад кафедри – це випускники відділення та факультету психології Харківського університету.

Основні напрямки досліджень кафедри мають виразну соціально-психологічну спрямованість та орієнтовані на розв’язання конкретних психологічних завдань, що здатен вирішувати фахівець-психолог у сучасному трансформаційному суспільстві. До них належать: етнопсихологія та клінічна психодіагностика; психологічні проблеми соціальних девіацій; проблеми екологічної самосвідомості; практична психологія у маркетінгу та рекламі; правосвідомість, сучасні проблеми пенітенціарної психології; методологія та методика сучасної психодіагностики; проблеми еволюційної психології; психологія міжособистісних стосунків та групової динаміки; психологія впливу; психологія політичних суб’єктів; психолінгвістика; психологія підприємства;

PR-технології; історична психологія; сучасні технології навчання.

Викладачами кафедри отримано 14 міжнародних грантів, серед яких Грант Центрально-Європейського університету на дослідження за темою «Вивчення етнонаціональних уявлень в Україні та їх вплив на міжнаціональні відношення», Грант Фонду Сороса і Міністерства освіти України на дослідження за темою «Розвиток екологічних уявлень в процесі між особистої взаємодії (на прикладі екологічних ігор)», а також написання учбового посібника з загальної та прикладної етнопсихології, Грант Фонду МакАртуров на дослідження за темою «Майбутнє в уявленнях мешканців східної та західної України: фактор стабільності чи показник напруги?», Грант Національної ради США з східно-європейських досліджень на дослідження за темою «Пам’ять, історія та ідентичність у бувшому Радянському Союзі», Грант Інституту відкритого суспільства на дослідження за темою «Розвиток європейської ідентичності у школярів і студентів України», Грант Університету Мельбурна на дослідження за темою «Крос-культурне вивчення розвитку етнічної й расової толерантності», Грант ІНТАС та інші. До основних проектів та розробок кафедри можна віднести Міжнародний проект «Адаптація емігрантів та іммігрантів» (1996); «Психологія взаємостосунків політичних лідерів і мас» (2001-2003); Міжнародний проект «Підготовка психологів-менеджерів по роботі з персоналом, організації виробництва» (Ун-т, м.Хаген, Німеччина) (2002-2005). Крім того, співробітники кафедри є учасниками групового проекту "Розвиток національної, етнолінгвістичної та релігіозної ідентичності у дітей і підлітків, що мешкають в СНД». Також в рамках комплексної програми «Психологічне забезпечення пенітенціарних службовців та засуджених в умовах діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України» співробітниками кафедри ведуться наукові дослідження з вивчення психологічних особливостей засуджених та особливостей особистості вихователів і колективу співробітників виправних закладів (2008 - 2013).
В рамках обміну науковим досвідом, написання учбових посібників, розробок сумісних науково-дослідницьких програм, а також проведення міжнародних та всеукраїнських конференцій кафедра співпрацює з науково-дослідними установами, вищими навчальними закладами України та зарубіжжя, серед яких Інститут соціальної та політичної психології АПН України, Інститут психології Г.С.Костюка АПН України, Дніпропетровський національний університет, Московський державний університет імені М.В.Ломоносова, університет Палермо, університет Мельбурна, Пенсільванський університет та інші. Кафедра ініціює проведення всеукраїнських та міжнародних конференції з питань прикладних аспектів сучасної психології.

Співробітниками кафедри викладаються основні курси та спецкурси на факультеті, серед яких: загальна психологія, соціальна психологія, основи групової динаміки, техніки соціально-психологічного тренінгу, психологія підприємництва, пенітенціарна психологія, психологія девіантної поведінки дітей та підлітків, організаційна психологія, психофізіологія, психодіагностика, психологія творчості, психологія реклами, етнопсихологія, екологічна психологія, патопсихологія, клінічна психодіагностика, психофізика, психологія конфлікту, політична психологія, психологія політичного іміджу та інші. Курси викладаються за авторськими програмами з використанням тренінгових технологій. Кафедра здійснює фахову підготовку спеціалістів для закладів Державного департаменту України з питань виконання покарань, а також приймає участь у перепідготовці фахівців. Крім того, кафедра забезпечує викладання психологічних дисциплін на факультетах університету. Для забезпечення учбового процесу викладачами кафедри видаються підручники, учбові посібники та методичні рекомендації: «Загальна та прикладна етнопсихологія», «Етнопсихологія», «Практикум з медичної психодіагностики» (Павленко В.М. у співав.), «Основи пенітенціарної психології» (Крейдун Н.П., Лактіонов О.М., Сорока А.В., Скоков С.І.), «Загальна психологія» (Поліванова О.Є. у співав.), «Соціально-психологічні технології індивідуальної та групової роботи з засудженими жінками в пенітенціарних умовах» (Крейдун Н.П., Поліванова О.Є., Яворовська Л.М., Яновська С.Г.) та ін.

Для впровадження в навчальну роботу зі студентами та аспірантами комплексного психодіагностичного підходу, проведення експериментальних і психодіагностичних досліджень на кафедрі створено навчальну лабораторію психодіагностики. В роботі лабораторії передбачається налагодження міжгалузевого і міжнародного співробітництва з іншими навчальними лабораторіями, науковими і прикладними організаціями, а також залучення студентів і аспірантів до участі в колективних (міжгалузевих або міжнародних) навчально-дослідницьких і навчально-практичних проектах. Робота сучасної лабораторії здійснюється у двох напрямках. Одним із напрямків діяльності лабораторії психодіагностики є формування сучасної тестотеки – бібліотеки тестових й інших психодіагностичних методик та повних психометричних характеристик до них. Другим напрямком роботи лабораторії є створення нових, оригінальних психодіагностичних методик, серед яких методика ВЦСД (визначення цільової структури діяльності), модифікація методики для диференційної діагностики психопатичних особистостей та хворих на невроз (проф. Павленко В.Н.); проективна методика незавершених речень «Актуальні адаптаційні установки» (доц. Луценко О.Л.).

На кафедрі розробляються психотехнології передвиборчих кампаній, іміджевого супроводження політичних лідерів, здійснюється політико-психологічне та бізнес-консультування. На кафедрі здійснюється психологічна діагностика для профорієнтації, профвідбору та профдобору. Постійно ведеться робота у пенітенціарних закладах.

 

 

Ми у соцмережах

English version

Сертифікати ЗНО

українська мова та література;

біологія;

історія України або іноземна мова

Контакти

Наша адреса: 61077 Харків, пл. Свободи, 6, Харківський національный університет імені В. Н. Каразіна, 438, деканат факультету психології. Телефони: (0572) 707-50-23, 707-51-53, 707-51-70, 707-53-53. E-mail: psy-univer@ukr.net