Фролова Євгенія Валеріївна

 

Кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психологічного консультування і психотерапії.

У 2002 році з відзнакою закінчила факультет психології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за спеціальністю «Практична психологія» і з відзнакою – біологічний факультет Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за спеціальністю «Біологія».
У 2008 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат психологічних наук за спеціальністю 19.00.01 - загальна психологія, історія психології на тему «Психологічні чинники і динаміка формування стосунків міжособистісної залежності у жінок».
З 2009 року працює на посаді доцента кафедри психологічного консультування і психотерапії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. У 2011 році одержала вчене звання доцента.
Викладання курсів: «Порівняльна психологія. Зоопсихологія», «Психологія адиктивної поведінки», «Психологія навчальної діяльності» (біологічний факультет), «Психологія» (біологічний факультет).
Коло наукових інтересів: психологія залежної особистості і залежної поведінки, гендерна і статеворольова психологія, когнітивна психологія, розроблення і психометрична оцінка психодіагностичних методик, психологічне консультування і психотерапія.
Основні публікації:

 1. Полоролевая психология: коллективная монография / [А.С. Кочарян, М.Е. Жидко, Н.Н. Терещенко, Е.В.Фролова]; под ред. д. психол. н., проф. А.С. Кочаряна. – Х.: ХНУ имени В.Н. Каразина. – 220 с. 
 2. Психодіагностична методика «Структурна статеворольова шкала» Державна служба інтелектуальної власності України. Структурна статеворольова шкала / Авторське свідоцтво/ О.С.Кочарян, Є.В.Фролова – № 47034 від 02.01.2013; заява № 47295 від 30.10.2012.
 3. Кочарян О. С., Фролова Є. В., Павленко В. М. Когнітивні ресурси забезпечення успішності навчальної діяльності студентів: навчальний посібник / Харків: «Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківській авіаційний інститут», 2011. – 64 с.
 4. Кочарян О. С., Фролова Є. В., Павленко В. М. Структура мотивації навчальної діяльності студентів: навчальний посібник / Харків: «Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківській авіаційний інститут», 2011. – 40 с.
 5. Кочарян А.С., Фролова Е. В.,  Такмакова М.Ю. Психометрическая оценка и апробация опросника «Опыт близких отношений» // Академический журнал Западной Сибири– № 5 (54), Т.10. – 2014 - с.56-59.
 6. Фролова Е. В. Взаимосвязь стилевых особенностей восприятия с успешностью обучения студентов ВУЗов // Академический журнал Западной Сибири,  Тюменская государственная медицинская академия. Материалы II научно-практической конференции с международным участием «Педагогика: новое в теории и практике» 29-30 июня 2014 г. Барселона (Испания). – Тюмень ООО «М-центр», 2014. – с.124-125.
 7. Kocharyan O. S., Frolova E. V., Pospelova S. V. Психосемантический анализ женского архетипического пространства у девушек в период ранней взрослости // Moral Potential of The Society : Reproduction Preservation and Intensification Issues. — CA (USA), 2013. — P. 41—59.
 8. Зубрицька А.О., Фролова Є.В.  Особливості переживання страхів у хлопчиків дошкільного віку в залежності від психосемантичної структури сім’ї // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: психологія. – 2014.– Вип. 56, № 1121. - С.99-106.
 9. Кочарян О.С., Фролова Є. В.,  Бару І.О. Оцінка психодіагностичних можливостей методик діагностики міжособової залежності // Вісник Харківського педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. – 2012р. – Вип. 43. Частина 2. – С. 155-165.
 10. Кочарян О.С.,  Фролова Є. В., Такмакова М. Ю.Психометричне обґрунтування застосування методики «Досвід близьких стосунків» для дослідження типу прихильності на українській вибірці // Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Сер. : Психологія. — 2014. — Т. 19, вип. 1 (31). — С. 144—151.
 11. Кочарян О.С.,  Фролова Є. В., Поспєлова С. В. Психосемантичні особливості організації статеворольової сфери дівчат у період ранньої дорослості // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Психологія. — 2014. — Вип. 48. — С. 123—132.
 12. Кочарян А. С.,  Фролова Е. В.Влияние отвественности и мотивации на успешность учебной деятельности студентов // Проблеми сучасної освіти. Збірник статей. / за ред. Ю. В. Холіна. – Х.: П 78 Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, 2009. – С.13-21.
 13. Фролова Е. В.,  Санжаровська Н. В. Особенности структуры интеллекта студентов-первокурсников технических и гуманитарно-экономических специальностей // Вісник Київського національного університету. Серія соціологія, психологія, педагогіка. – 2009. – Тематичний вип. 2. – т. 1 (ХІ). – С.351-353.
 14. Фролова Е. В. Анализ стилевых особенностей восприятия: психолого-педагогические аспекты // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Психологія. – 2010. – № 913.  – С. 165-169.
 15. Фролова Є. В. Креативність як чинник успішності навчальної діяльності студентів // Вісник Харківського Національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Психологія. – 2010. – вип. 32. – C. 205-216.
 16. Фролова Е. В. Особенности регуляции учебной активности у студентов гуманитарных и технических специальностей // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія «Психологічні науки». / за ред. С. Д. Максименко, Н. О. Євдокімової. – Миколаїв, ТОВ фірма «ІЛЛІОН» - 2010. – том 2. – вип. 4. – С.254-259.
 17. Фролова Є.В. Роль стильових особливостей сприйняття у забезпеченні успішності навчальної діяльності студентів // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск: «Актуальні проблеми когнітивної психології». – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2010. – Вип. 14. – С. 296-305.
 18. Фролова Е. В., Санжаровская Н. В. Разработка методики диагностики стилей кодирования информации // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія Психологія. – 2010. – № 857. – випуск 42. – С. 226-232.
 19. Кочарян О.С., Фролова Є.В. Особливості статеворольової сфери залежних дівчаток-підлітків // Наукові записки Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України – 2005. – Вип.26. – Т.4. – С.379-383.
 20. Кочарян О.С., Фролова Є.В. Особливості сімейної ситуації залежних дівчат-підлітків // Вісник Харківського Національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Психологія. – 2005. – вип. 15, ч.1. – с. 127-132.
 21. Фролова Є.В. Статеворольові чинники формування відносин залежної любові у жінок // Вісник Харківського Національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Психологія. 2006. – Вип. 19. – С.150-159.
 22. Фролова Є.В. Адаптація методики Б. Уайнхолда для діагностики міжособистісної залежності в підлітковому віці // Наукові записки Харківського університету Повітряних Сил. Соціальна філософія, психологія. – 2006 – № 2.– С.163-169.
 23. Кочарян А.С., Смахтина Н.А., Фролова Е.В. Психометрическая оценка методики диагностики зависимости Б. Уайнхолда // Вісник Харківського національного університету. Серія психологія. – 2006. – № 718. – С. 47-51.
 24. Фролова Е.В. Эмоциональные механизмы формирования межличностной зависимости у женщин // Вісник Харківського національного університету. Серія психологія. – 2006. – № 740. – С. 249-255.
 25. Кочарян А.С., Фролова Е.В. Особенности полоролевой структуры личности женщин с отношениями межличностной зависимости // Наукові студії із соціальної та політичної психології. – 2007. – Вип. 16., Т.2. – С. 221-229.
 26. Фролова Е.В. Полоролевые установки восприятия противоположного пола у женщин с отношениями межличностной зависимости // Гендерна реконструкція українського суспільства: матеріали науково-практичної конференції, м. Луцьк, 26-27 жовтня 2006 р. – Луцьк: ТзОВ “Євро Сервіс”. – С. 100-102.

Нагороди у конкурсах:
- Фролова Є. В. «Психологічні чинники навчальної успішності студентів-першокурсників» – друге місце у IV Обласному конкурсі «Найкращий молодий науковець Харківщини», 19.05.2009.
- Фролова Є. В., Санжаровська Н. В., Візіряко С. П. «Роль стильових особливостей сприйняття у забезпеченні успішності навчальної діяльності студентів» – друга премія за кращу наукову працю у конкурсі для молодих учених Академії наук вищої освіти України, 12.12.2009.

- стипендія Кабінету міністрів України для молодих вчених (Постанова № 1 президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 13 лютого 2014 року).

 

Ми у соцмережах

English version

Сертифікати ЗНО

українська мова та література;

біологія;

історія України або іноземна мова

Контакти

Наша адреса: 61077 Харків, пл. Свободи, 6, Харківський національный університет імені В. Н. Каразіна, 438, деканат факультету психології. Телефони: (0572) 707-50-23, 707-51-53, 707-51-70, 707-53-53. E-mail: psy-univer@ukr.net