Наукове життя

На факультеті працюють 9 докторів і 28 кандидатів психологічних і педагогічних наук. Цей колектив веде активну наукову роботу. Традиційний науковий пошук здійснюється в області психології пам'яті. Цей науковий напрям започаткував П.І.Зінченко. Школа психології пам'яті розвивалася співробітниками кафедри психології і учнями П.І.Зінченка - Бочаровою С.П., Жітниковою Л.М., Ляудіс В.Я, Невельським П.Б., Рєпкіним В.В., Рєпкіною Г.В., Середою Г.К. і ін. Ними був здійснений не тільки широкий об'єм теоретичних досліджень, але і прикладних, особливо у сфері навчання і інженерної психології.

У межах напряму виконаний цілий ряд дослідницьких робіт, захищені кандидатські і докторські дисертації. Зараз на факультеті психології продовжується розробка основних проблем школи пcихoлoгії пам'яті, перш за все в плані вивчення тих процесів, які відбуваються як у окремих індивідів, так і в суспільстві в цілому (проблеми організації індивідуального досвіду людини, колективної і історичної і тому подібне).

Наряду з цим сформувався напрям психології розвитку, який вивчає умови, джерела, закономірності і механізми психічного розвитку впродовж людського життя. Безперервна лінія розвитку простежується в контексті різних соціальних інновацій, перш за все - освітніх. Вивчається розвиток в рамках провідних типів діяльності - в молодшому, шкільному, підлітковому, юнацькому і студентському віці (В.В.Рєпкін, Г.К.Середа, О.К.Дусавицький і ін.). Фундаментальні дослідження, які проводилися у межах цього наукового напряму, в 90-х роках знайшли широке практичне застосування в побудові системи розвивального навчання в Україні, Росії і в інших країнах.

Поряд з традиційними фундаментальними напрямами наукових досліджень нарощуються темпи пошуків в прикладних сферах. Ведуться розробки в областях політичної, медичної, кримінальної, пенітенціарної, етнічної і екологічної психології.

Для кафедри педагогіки традиційним є науковий напрям роботи, що стосується фундаментальних питань телеології педагогіки, особистісної культури педагога і студента і педагогічної майстерності.

На факультеті видається періодичний професійний "Вісник Харківського національного університету" по психології і "Наукові записки" кафедри педагогіки.

Основні наукові напрямки: психологічні механізми і закономірності функціонування пам'яті, психологія розвитку і розвиваючого навчання, фундаментальні питання телеології педагогіки, особистісної культури педагога і студента і педагогічної майстерності. Ведуться розробки в областях політичної, медичної, кримінальної, інженерної, етнічної, екологічної психології і психології бізнесу. У науковій роботі беруть участь і студенти, які працюють в гуртках студентського наукового товариства факультету.

Наукові зв`язки факультету психології

Факультет психології ХНУ підтримує постійні творчі зв'язки з інститутами АПН і, перш за все, з Інститутом психології Г.С. Костюка АПН України. Співробітники факультету психології активно беруть участь в конференціях які проводяться АПН України і інститутом психології АПН.

Факультет психології підтримує наукові зв'язки з Інститутом соціальної і політичної психології АПН України. Проводяться сумісні наукові конференції. Представники факультету психології входять до складу експертних рад з кардинальних питань організації освіти.

Співробітники факультету приймають участь в міжнародній науковій інтеграції. У міжнародному дослідницькому проекті "Розвиток національною, етнолингвистичної і релігійної ідентичності у дітей і підлітків", керівник Барретт М. (Англія), взяли участь співробітники факультету психології: доцент Павленко В.М. (керівник української групи), професор Іванова О.Ф., доцент Кряж І.В. Доцент Павленко В.М. також брала участь в дворічному науковому проекті по співпраці з державним університетом Пенсільванії (США).

Професор Кочарян О.С. виконував загальні розробки з оргконсультування разом з американським центром РСА та брав участь в дослідницькому проекті по розробці психодіагностичних методик з Психологічним центром "Ерда" (Польща, Варшава).

Професор О.К.Дусавицький веде активну міжнародну дослідницьку і організаційну роботу по впровадженню системи розвиваючого навчання в шкільну освіту і виконує сумісні програми з Міжнародною асоціацією "Розвиваюче навчання" і Відкритим інститутом розвиваючого навчання (Москва), Академією післядипломної освіти (Мінськ), Академією післядипломної освіти Казахстану і Люблянським університетом (Польща).

Наукові школи факультету психології

Психологія розвитку

Науковий напрям "Психологія розвитку" вивчає умови, джерела, закономірності і механізми психічного розвитку впродовж людського життя. Безперервна лінія розвитку простежується в контексті різних соціальних інновацій, перш за все - освітніх.

Психологія розвитку базується на принципах діяльності, свідомості і особистості людини. Дослідження за напрямком психології розвитку в Харківському університеті мають давню традицію, яка пов'язана з Харківською психологічною школою 30-х років 20 сторіччя (О.М.Леонтьєв, П.Я.Гальперін, Л.І.Божовіч та інші), і післявоєнною школою, яка вивчала розвиток в рамках провідних типів діяльності, - в молодшому шкільному, підлітковому, юнацькому і студентському віці (В.В.Репкін, Г.К.Середа, О.К.Дусавицький і ін.). Фундаментальні дослідження, які проводилися у межах цього наукового напряму в 90-х роках знайшли широке практичне застосування в побудові системи розвиваючого навчання України, Росії і інших країн.

Прикладні аспекти досліджень по психології розвитку в ХНУ реалізуються в даний час в матеріалах науководослідницької теми 45.26.00. "Психологія і методика розвиваючого навчання в середній школі" (науковий керівник проф. О.К.Дусавицький).

 

Психологія пам'яті

На факультеті психології продовжується розвиток однієї з наукових шкіл -

психології пам'яті, започткованої засновником кафедри психології в Харківському університеті, видатним ученим П.І.Зінченком. Його ідеї виходять з так званої Харківської психологічної школи, створеної в Харкові в 30-х роках 20 сторіччя.

Школа психології пам'яті розвивалася співробітниками кафедри психології і учнями П.І.Зінченка - Бочаровою С.П., Жітниковою Л.М., Ляудіс В.Я, Невельським П.Б., Репкіним В.В., Середой Г.К. і ін. Ними був здійснений не тільки широкий об'єм теоретичних досліджень, але і прикладних, особливо у сфері навчання і інженерної психології.

Якісно нового рівня школа психології пам'яті отримала завдяки науковим дослідженням і роботам учня і послідовника П.І.Зінченка Г.К.Середи. На цьому етапі розвитку школи в центр уваги була поставлена роль пам'яті в організації майбутньої поведінки людини і особистості взагалі. У межах цієї теоретичної області були виконані цілий ряд дослідницьких робіт, захищені кандидатські і докторські дисертації.

Зараз на факультеті психології продовжується розробка основних ідей школи психології пам'яті, перш за все в плані вивчення тих процесів, що відбуваються як у окремих індивідів, так і в суспільстві в цілому (проблеми організації індивідуального досвіду людини, колективної і історичної пам'яті, і тому подібне).

Професором О.М. Лактіоновим було започатковано новий напрямок психологічних досліджень – психологія індивідуального досвіду.

Останнім часом за даною тематикою було захищено близько десяти кандидатських дисертацій, дві докторських, надрукована одна монографія, два учбових посібника.

Статеворольова психологія

Засновником наукового напрямку «статеворольова психологія» є доктор психологічних наук, професор Кочарян Олександр Суренович. В цьому науковому напрямку розглядається формування психосексуальної сфери особистості, її маскулінних та фемінінних якостей, які надають можливість самореалізації та прояву активності особистості. Кочарян О. С. автор понад 150 наукових праць, 5 монографій та навчальних посібників. Під його керівництвом успішно захищено 11 кандидатських дисертацій.

Під керівництвом О.С. Кочаряна вивчаються теоретичні та практичні проблеми психології залежної особистості, її діагностики, профілактики та психокорекції; клиєнт-центрованої психотерапії (проф. Кочарян О.С., доц. Терещенко Н.М., ст. викладач Кочарян І.О.), психосексології та психології тілесності (проф. Кочарян О.С., доц. Терещенко Н.М.).

До наукової роботи активно залучаються студенти факультету психології. Студентські наукові роботи, які виконано в межах цього напрямку перемагали у конкурсах університетського та республіканського рівнів. Створено секцію студентського наукового товариства «Клінічна психологія та психотерапія», в рамках роботи якої проводяться наукові дискусії, майстер-класи, виступи провідних фахівців.

 

 

 

 

Ми у соцмережах

English version

 

Контакти

Наша адреса: 61077 Харків, пл. Свободи, 6, Харківський національный університет імені В. Н. Каразіна, 438, деканат факультету психології. Телефони: (0572) 707-50-23, 707-51-53, 707-51-70, 707-53-53. E-mail: psy-univer@ukr.net